ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 затрагивать [ru] затрагивать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 обедает [ru] обедает ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 критиковать [ru] критиковать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 мягче [ru] мягче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 приревновать [ru] приревновать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 притоносодержатель [ru] притоносодержатель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 причитание [ru] причитание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 пришивной [ru] пришивной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 провернуться [ru] провернуться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 провинциальность [ru] провинциальность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 приценка [ru] приценка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 прицельный [ru] прицельный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 прокисание [ru] прокисание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 прокармливаться [ru] прокармливаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 проказливый [ru] проказливый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 прокурить [ru] прокурить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 промасливаться [ru] промасливаться ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/10/2011 пронырнуть [ru] пронырнуть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 промывательный [ru] промывательный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стесненный [ru] стесненный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стесненность [ru] стесненность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стереотипщик [ru] стереотипщик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 прорубиться [ru] прорубиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стратосферный [ru] стратосферный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стопообразный [ru] стопообразный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 стряпаться [ru] стряпаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 паросборник [ru] паросборник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 парогенератор [ru] парогенератор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 перебинтоваться [ru] перебинтоваться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 переадминистрировать [ru] переадминистрировать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ