ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абкович [ru] Абкович ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абовян [ru] Абовян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абрамцев [ru] Абрамцев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абдуллаев [ru] Абдуллаев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абдурахманов [ru] Абдурахманов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абгарян [ru] Абгарян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абросимов [ru] Абросимов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абсалямов [ru] Абсалямов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абилов [ru] Абилов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абелян [ru] Абелян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абрамова [ru] Абрамова ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абазян [ru] Абазян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абызов [ru] Абызов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Авалян [ru] Авалян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Аванесов [ru] Аванесов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Абрамов [ru] Абрамов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Авакян [ru] Авакян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Аветян [ru] Аветян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 авиаспортивный [ru] авиаспортивный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 авиабомба [ru] авиабомба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Авдеев [ru] Авдеев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Аверин [ru] Аверин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 абрикосов [ru] абрикосов ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Аветисян [ru] Аветисян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 сажание [ru] сажание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Авангардная улица [ru] Авангардная улица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 захорона [uk] захорона ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 блискавка [uk] блискавка ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 Андроновское шоссе [ru] Андроновское шоссе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2011 причесанный [ru] причесанный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ