ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 and [en] and ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 cat [en] cat ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 box elder [en] box elder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 nor [en] nor ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 hasten [en] hasten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 pot luck [en] pot luck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 ring [en] ring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 York [en] York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 shoe [en] shoe ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 three [en] three ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 turtle head [en] turtle head ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 mother [en] mother ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 brother [en] brother ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 egg [en] egg ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 on the money [en] on the money ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 gown [en] gown ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 lover [en] lover ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 ray gun [en] ray gun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 throw up [en] throw up ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 throw a curve [en] throw a curve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 understand [en] understand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 flap [en] flap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 thing [en] thing ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 slap [en] slap ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ