ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 reseberättelse [sv] reseberättelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 körprov [sv] körprov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 migrantläger [sv] migrantläger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 grisblod [sv] grisblod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 gästarbetare [sv] gästarbetare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 mobbande [sv] mobbande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 suckande [sv] suckande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 vardagsrasism [sv] vardagsrasism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 låtsasmormor [sv] låtsasmormor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 hostande [sv] hostande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 krigshistorisk [sv] krigshistorisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 storkäftad [sv] storkäftad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 kabelhärva [sv] kabelhärva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 rephärva [sv] rephärva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 flersvansad [sv] flersvansad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 pratkumpan [sv] pratkumpan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 helsömnig [sv] helsömnig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 vassnäst [sv] vassnäst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 skrän [sv] skrän ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 morrande [sv] morrande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 skrattfest [sv] skrattfest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 skrattfärdig [sv] skrattfärdig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 bensågare [sv] bensågare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 grälmakare [sv] grälmakare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 sumpställe [sv] sumpställe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 bjäbbande [sv] bjäbbande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 lampljus [sv] lampljus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 obekräftade [sv] obekräftade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 tryckande [sv] tryckande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2018 skäggbotten [sv] skäggbotten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ