ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Go raibh míle maith agaibh! [ga] Go raibh míle maith agaibh! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Tá deabhadh orm [ga] Tá deabhadh orm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Dia dhuit ar maidin [ga] Dia dhuit ar maidin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin [ga] Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 roghnóinn [ga] roghnóinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 roghnaínn [ga] roghnaínn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Bíodh lá maith agat [ga] Bíodh lá maith agat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2019 Sé do bheatha abhaile [ga] Sé do bheatha abhaile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. [ga] Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 Táimse ag fanacht anseo le fada. [ga] Táimse ag fanacht anseo le fada. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 An bhfuil tríocha gloine againn? [ga] An bhfuil tríocha gloine againn? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 Go raibh maith agat. [ga] Go raibh maith agat. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 ngloine [ga] ngloine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 neamhshuim [ga] neamhshuim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 ina dhúiseacht [ga] ina dhúiseacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 ná labhraígí anois [ga] ná labhraígí anois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 freagróidh [ga] freagróidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 i mbarr [ga] i mbarr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 gléasaim [ga] gléasaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2018 dearmadta [ga] dearmadta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2018 i gcónaí [ga] i gcónaí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2018 i bhfolach [ga] i bhfolach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2018 Ní mar a shíltear a bhítear [ga] Ní mar a shíltear a bhítear ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ