ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδης [grc] σπογγώδης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδεσιν [grc] σπογγώδεσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδεσι [grc] σπογγώδεσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγωδῶν [grc] σπογγωδῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδεις [grc] σπογγώδεις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγῶδες [grc] σπογγῶδες ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδη [grc] σπογγώδη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδει [grc] σπογγώδει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγώδους [grc] σπογγώδους ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδῆ [grc] σπογγοειδῆ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδεῖ [grc] σπογγοειδεῖ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδοῦς [grc] σπογγοειδοῦς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδής [grc] σπογγοειδής ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδέσιν [grc] σπογγοειδέσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδέσι [grc] σπογγοειδέσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδῶν [grc] σπογγοειδῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδεῖς [grc] σπογγοειδεῖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδές [grc] σπογγοειδές ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 σπογγοειδῶς [grc] σπογγοειδῶς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 bobas [es] bobas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 aprieto a uno junto a otro [es] aprieto a uno junto a otro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττουσιν [grc] φράττουσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττουσι [grc] φράττουσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράσσουσιν [grc] φράσσουσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττετε [grc] φράττετε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττομεν [grc] φράττομεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράσσομεν [grc] φράσσομεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττει [grc] φράττει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράσσει [grc] φράσσει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2018 φράττεις [grc] φράττεις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ