ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 κράτιστος [grc] κράτιστος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 dispensarse [es] dispensarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 saco agua [es] saco agua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 me abastecía de agua [es] me abastecía de agua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 me abasteceré de agua [es] me abasteceré de agua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 había incendiado [es] había incendiado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 incendiaba [es] incendiaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 incendiaré [es] incendiaré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 he incendiado [es] he incendiado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 incendié [es] incendié ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 tiranizaré [es] tiranizaré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 tiranizaba [es] tiranizaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 tiranizo [es] tiranizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 gobierno con despotismo [es] gobierno con despotismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 soy tirano [es] soy tirano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 había tiranizado [es] había tiranizado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 he tiranizado [es] he tiranizado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 tiranicé [es] tiranicé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 pasé el día [es] pasé el día ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 pasaba el día [es] pasaba el día ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 paso los días [es] paso los días ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 paso el día [es] paso el día ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 ἐτετυραννεύκειν [grc] ἐτετυραννεύκειν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 τετυράννευκα [grc] τετυράννευκα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 ἐτυράννευσα [grc] ἐτυράννευσα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 τυραννεύσω [grc] τυραννεύσω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 ἐτυράννευον [grc] ἐτυράννευον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 τυραννεύω [grc] τυραννεύω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 πυρεύω [grc] πυρεύω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2018 ἡμέρευον [grc] ἡμέρευον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ