ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 evocans [la] evocans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 evoco [la] evoco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 evocavi [la] evocavi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 filia [la] filia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 dea [la] dea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 conscientiae [la] conscientiae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 conscientia [la] conscientia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 Naturae [la] Naturae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 lacrimarum [la] lacrimarum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 lacrimā [la] lacrimā ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 lacrimis [la] lacrimis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 lacrimas [la] lacrimas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 lacrimae [la] lacrimae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 herbam [la] herbam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 fugas [la] fugas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 fugā [la] fugā ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 fugam [la] fugam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 πλουτάρχοις [grc] πλουτάρχοις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 πλουτάρχων [grc] πλουτάρχων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 πλούταρχοι [grc] πλούταρχοι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 πλουτάρχους [grc] πλουτάρχους ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 πλούταρχα [grc] πλούταρχα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 τρέπεσθε [grc] τρέπεσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 τρεπόμεθα [grc] τρεπόμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 τρέπεται [grc] τρέπεται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 τρέπῃ [grc] τρέπῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 τρέπονται [grc] τρέπονται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 ἀποφαίνεται [grc] ἀποφαίνεται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 ἀποφαινόμεθα [grc] ἀποφαινόμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2018 ἀποφαίνεσθε [grc] ἀποφαίνεσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ