ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 νημάτων [grc] νημάτων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 νήματα [grc] νήματα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσεις [grc] καταβροχθίσεις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβρόχθισι [grc] καταβρόχθισι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβρόχθισιν [grc] καταβρόχθισιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσει [grc] καταβροχθίσει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσεως [grc] καταβροχθίσεως ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσεσιν [grc] καταβροχθίσεσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσεσι [grc] καταβροχθίσεσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 καταβροχθίσεων [grc] καταβροχθίσεων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθουσιν [grc] μεταπείθουσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθουσι [grc] μεταπείθουσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθετε [grc] μεταπείθετε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθομεν [grc] μεταπείθομεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθει [grc] μεταπείθει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 μεταπείθεις [grc] μεταπείθεις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονίαις [grc] λιμοκτονίαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονιῶν [grc] λιμοκτονιῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονίαι [grc] λιμοκτονίαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονίαν [grc] λιμοκτονίαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονίᾳ [grc] λιμοκτονίᾳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονίας [grc] λιμοκτονίας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονοῦσιν [grc] λιμοκτονοῦσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονοῦσι [grc] λιμοκτονοῦσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονεῖτε [grc] λιμοκτονεῖτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονοῦμεν [grc] λιμοκτονοῦμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονεῖ [grc] λιμοκτονεῖ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 λιμοκτονεῖς [grc] λιμοκτονεῖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 παρόρμησι [grc] παρόρμησι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 παρόρμησιν [grc] παρόρμησιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ