ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχης [grc] ὀλιγάρχης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχας [grc] ὀλιγάρχας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχαις [grc] ὀλιγάρχαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχῶν [grc] ὀλιγαρχῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχαι [grc] ὀλιγάρχαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχα [grc] ὀλιγάρχα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχην [grc] ὀλιγάρχην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχῃ [grc] ὀλιγάρχῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικῷ [grc] ὀλιγαρχικῷ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγάρχου [grc] ὀλιγάρχου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικοῦ [grc] ὀλιγαρχικοῦ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 Oligárquico [es] Oligárquico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικός [grc] ὀλιγαρχικός ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικούς [grc] ὀλιγαρχικούς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικοῖς [grc] ὀλιγαρχικοῖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικῶν [grc] ὀλιγαρχικῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικοί [grc] ὀλιγαρχικοί ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικέ [grc] ὀλιγαρχικέ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικόν [grc] ὀλιγαρχικόν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικάς [grc] ὀλιγαρχικάς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικαῖς [grc] ὀλιγαρχικαῖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικαί [grc] ὀλιγαρχικαί ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικήν [grc] ὀλιγαρχικήν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικῇ [grc] ὀλιγαρχικῇ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικῆς [grc] ὀλιγαρχικῆς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχική [grc] ὀλιγαρχική ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 ὀλιγαρχικά [grc] ὀλιγαρχικά ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 μέδουσιν [grc] μέδουσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 μέδουσι [grc] μέδουσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2020 μέδω [grc] μέδω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ