ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiré [es] reconstruiré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiremos [es] reconstruiremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruirá [es] reconstruirá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyó [es] reconstruyó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruirán [es] reconstruirán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeron [es] reconstruyeron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiréis [es] reconstruiréis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruisteis [es] reconstruisteis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiría [es] reconstruiría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiríais [es] reconstruiríais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruiríamos [es] reconstruiríamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruirías [es] reconstruirías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruirían [es] reconstruirían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruya [es] reconstruya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyamos [es] reconstruyamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeres [es] reconstruyeres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyas [es] reconstruyas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyere [es] reconstruyere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyereis [es] reconstruyereis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyáis [es] reconstruyáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyéremos [es] reconstruyéremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeren [es] reconstruyeren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyan [es] reconstruyan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyese [es] reconstruyese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyera [es] reconstruyera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyéramos [es] reconstruyéramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeses [es] reconstruyeses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeras [es] reconstruyeras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyeseis [es] reconstruyeseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/09/2019 reconstruyerais [es] reconstruyerais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ