ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζητε [grc] ἀναστεναχίζητε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοιεν [grc] ἀναστεναχίζοιεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοιτε [grc] ἀναστεναχίζοιτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοιμεν [grc] ἀναστεναχίζοιμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοι [grc] ἀναστεναχίζοι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοις [grc] ἀναστεναχίζοις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοιμι [grc] ἀναστεναχίζοιμι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζόντων [grc] ἀναστεναχιζόντων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζέτωσαν [grc] ἀναστεναχιζέτωσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζέτω [grc] ἀναστεναχιζέτω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 gemir a menudo [es] gemir a menudo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζειν [grc] ἀναστεναχίζειν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοντι [grc] ἀναστεναχίζοντι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοντος [grc] ἀναστεναχίζοντος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζων [grc] ἀναστεναχίζων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοντας [grc] ἀναστεναχίζοντας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοντες [grc] ἀναστεναχίζοντες ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζοντα [grc] ἀναστεναχίζοντα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζούσας [grc] ἀναστεναχιζούσας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζούσαις [grc] ἀναστεναχιζούσαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζουσῶν [grc] ἀναστεναχιζουσῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζουσαι [grc] ἀναστεναχίζουσαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζουσαν [grc] ἀναστεναχίζουσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζούσῃ [grc] ἀναστεναχιζούσῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχιζούσης [grc] ἀναστεναχιζούσης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζουσα [grc] ἀναστεναχίζουσα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστεναχίζον [grc] ἀναστεναχίζον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστενάχω [grc] ἀναστενάχω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστενάχουσιν [grc] ἀναστενάχουσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2021 ἀναστενάχετε [grc] ἀναστενάχετε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ