ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2019 Dono mil libras a los habitantes de Boston. Administradas por los vecinos se concederán préstamos al 5% a los artesanos jóvenes. Al cabo de 100 años...(Yakov Perelman, Álgebra recreativa) [es] Dono mil libras a los habitantes de Boston. Administradas por los vecinos se concederán préstamos al 5% a los artesanos jóvenes. Al cabo de 100 años...(Yakov Perelman, Álgebra recreativa) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Tiene que asumir sus responsabilidades... y dejarse pelos en la gatera... como todos. [es] Tiene que asumir sus responsabilidades... y dejarse pelos en la gatera... como todos. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Tranquilo...parece que le pega una patada a la lata...pero al final todo quedará en balas de fogueo. [es] Tranquilo...parece que le pega una patada a la lata...pero al final todo quedará en balas de fogueo. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Por necesidad batallo, y una vez puesto en la silla, se va ensanchando Castilla delante de mi caballo. (Inscripción en la estatua dedicada al Cid en Caleruega, Burgos) [es] Por necesidad batallo, y una vez puesto en la silla, se va ensanchando Castilla delante de mi caballo. (Inscripción en la estatua dedicada al Cid en Caleruega, Burgos) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 El teorema de Gödel es como una perla en una ostra:su secreto no se percibe encontrando la ostra sino el aparato demostrativo oculto en la ostra que la aloja.(Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle) [es] El teorema de Gödel es como una perla en una ostra:su secreto no se percibe encontrando la ostra sino el aparato demostrativo oculto en la ostra que la aloja.(Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Los libros no convierten a un estúpido en inteligente: aguzan, reforman el espíritu y sacian su sed de conocimiento. (Denis Guedoj, El teorema del loro) [es] Los libros no convierten a un estúpido en inteligente: aguzan, reforman el espíritu y sacian su sed de conocimiento. (Denis Guedoj, El teorema del loro) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Los bereberes son unos pueblos a los que Dios ha distinguido con la turbulencia y la ignorancia, la hostilidad y la violencia. (Ibn Said AlMaghribi) [es] Los bereberes son unos pueblos a los que Dios ha distinguido con la turbulencia y la ignorancia, la hostilidad y la violencia. (Ibn Said AlMaghribi) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan. Nos enseñan a pensar. (Patrick Rothfuss) [es] Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan. Nos enseñan a pensar. (Patrick Rothfuss) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2019 ¡Qué admirables son los edificios de Pericles...! Es como si llevaran un soplo de eterna juventud y un alma que no envejece...(Plutarco, Pericles) [es] ¡Qué admirables son los edificios de Pericles...! Es como si llevaran un soplo de eterna juventud y un alma que no envejece...(Plutarco, Pericles) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Escribí este libro durante las interminables horas que empleé esperando a que mi mujer se acabara de vestir. Si hubiera andado siempre desnuda... (Groucho Marx, Memorias de un amante sarnoso) [es] Escribí este libro durante las interminables horas que empleé esperando a que mi mujer se acabara de vestir. Si hubiera andado siempre desnuda... (Groucho Marx, Memorias de un amante sarnoso) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Amor significa para nosostros, epicúreos, la dulzura que destila Venus gota a gota en nuestros corazones antes de paralizarlos de angustia. (Lucrecio, De rerum natura, Canto IV) [es] Amor significa para nosostros, epicúreos, la dulzura que destila Venus gota a gota en nuestros corazones antes de paralizarlos de angustia. (Lucrecio, De rerum natura, Canto IV) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Aristóteles definía la pintura por la yuxtaposición de manchas que vistas de cerca no estaban mezcladas pues solo se mezclan con la distancia. [es] Aristóteles definía la pintura por la yuxtaposición de manchas que vistas de cerca no estaban mezcladas pues solo se mezclan con la distancia. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 ...los bagaudas, a los que hemos impulsado a la criminalidad por nuestras iniquidades, por la injusticia y rapiñas de los jueces. (Silviano, De gubernatio Dei, V, 24-26) [es] ...los bagaudas, a los que hemos impulsado a la criminalidad por nuestras iniquidades, por la injusticia y rapiñas de los jueces. (Silviano, De gubernatio Dei, V, 24-26) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. (Guasona copla flamenca que con tanta precisión clava lo que nos sucedió en el año 711) [es] Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. (Guasona copla flamenca que con tanta precisión clava lo que nos sucedió en el año 711) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 La montaña Jebel-Tarik, Gibraltar, debe su nombre a Tariq que cruzó el Estrecho con sus guerreros en Ispaniiya para invadirla. [es] La montaña Jebel-Tarik, Gibraltar, debe su nombre a Tariq que cruzó el Estrecho con sus guerreros en Ispaniiya para invadirla. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Desde el siglo V datan ya nuestros primeros pifostios religiosos en esta tierra siempre fértil en fanáticos y gilipollas. (Arturo Pérez Reverte, Una Historia de España) [es] Desde el siglo V datan ya nuestros primeros pifostios religiosos en esta tierra siempre fértil en fanáticos y gilipollas. (Arturo Pérez Reverte, Una Historia de España) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Había un charco con una estrella brillando en él. Escupí en el charco y la estrella desapareció. ¿Era real esa pinche estrella? (Jack Kerouac, Los vagabundos del Dharma) [es] Había un charco con una estrella brillando en él. Escupí en el charco y la estrella desapareció. ¿Era real esa pinche estrella? (Jack Kerouac, Los vagabundos del Dharma) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Calahorra se resistió heroicamente a la conquista romana, de ahí el refrán: 'Calahorra, la que no resiste a Roma es zorra'. [es] Calahorra se resistió heroicamente a la conquista romana, de ahí el refrán: 'Calahorra, la que no resiste a Roma es zorra'. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Ὁἱ ψεύσται πολλάκις γίγνονται κλέπται. [grc] Ὁἱ ψεύσται πολλάκις γίγνονται κλέπται. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Οἱ στρατιῶται ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς. [grc] Οἱ στρατιῶται ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 Εἴθε πάντες ἄνευ ὀργῆς βουλεύοιντο. [grc] Εἴθε πάντες ἄνευ ὀργῆς βουλεύοιντο. ਉਚਾਰਨ mikrhmplamlpa ਵੱਲੋਂ
08/07/2019 Αἱ Σπάρτης παρθένοι ἐλούοντο καὶ ἐχρίοντο τὰ σώματα ὡς οἱ νεανίαι. [grc] Αἱ Σπάρτης παρθένοι ἐλούοντο καὶ ἐχρίοντο τὰ σώματα ὡς οἱ νεανίαι. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2019 βουλεύου μὲν βραδέως, πρᾶττε δὲ ταχέως. [grc] βουλεύου μὲν βραδέως, πρᾶττε δὲ ταχέως. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 Pues no es la tierra la que ha imitado a la mujer en el embarazo y el parto, sino la mujer a la tierra. (Platón, Menexeno, 238,a) [es] Pues no es la tierra la que ha imitado a la mujer en el embarazo y el parto, sino la mujer a la tierra. (Platón, Menexeno, 238,a) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 Utiliza una dialéctica jesuítica: una argumentación muy hábil pero un fondo engañoso. [es] Utiliza una dialéctica jesuítica: una argumentación muy hábil pero un fondo engañoso. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 A veces la Música me envuelve como un mar... (Charles Beaudelaire) [es] A veces la Música me envuelve como un mar... (Charles Beaudelaire) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno. (Rabindranath Tagore) [es] Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno. (Rabindranath Tagore) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 En el templo de Licosura, en Arcadia, había un espejo empotrado en el muro en el que los fieles veían reflejada su propia muerte. [es] En el templo de Licosura, en Arcadia, había un espejo empotrado en el muro en el que los fieles veían reflejada su propia muerte. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 Los francos levantaron el asedio de Zaragoza conmovidos por el espectáculo de una procesión de penitencia que hicieron por la muralla los sitiados.(Gregorio de Tours, Historia francorum, II, 29) [es] Los francos levantaron el asedio de Zaragoza conmovidos por el espectáculo de una procesión de penitencia que hicieron por la muralla los sitiados.(Gregorio de Tours, Historia francorum, II, 29) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2019 El 'quien no está conmigo está contra mí' es tan español como la tortilla de patatas o el paredón al amanecer. (Arturo Pérez Reverte, Una Historia de España) [es] El 'quien no está conmigo está contra mí' es tan español como la tortilla de patatas o el paredón al amanecer. (Arturo Pérez Reverte, Una Historia de España) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ