ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
10/11/2019 proviniste [es] proviniste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provendrás [es] provendrás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provendrá [es] provendrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provine [es] provine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 proveníais [es] proveníais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provienes [es] provienes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provenías [es] provenías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provenimos [es] provenimos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 proveníamos [es] proveníamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provengo [es] provengo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provenida [es] provenida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 provenidas [es] provenidas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 proviniendo [es] proviniendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 calláis [es] calláis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2019 Callan [es] Callan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncá [es] roncá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncad [es] roncad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncaran [es] roncaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncasen [es] roncasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncásemos [es] roncásemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncarais [es] roncarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncaseis [es] roncaseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncaras [es] roncaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncases [es] roncases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncáramos [es] roncáramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncara [es] roncara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncase [es] roncase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncareis [es] roncareis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 roncaren [es] roncaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2019 ronquemos [es] ronquemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ