ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 Ἀθηναῖος [grc] Ἀθηναῖος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 Ἀθηναῖον [grc] Ἀθηναῖον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ὑπισχνέομαι [grc] ὑπισχνέομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἐφοβήθην [grc] ἐφοβήθην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ὀργίζομαι [grc] ὀργίζομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 φαίνομαι [grc] φαίνομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀσθενές [grc] ἀσθενές ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀσθενής [grc] ἀσθενής ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 Ἐπιχαίνων δὲ τῷ κρέα ὅ ᾤετο, καὶ τοῦ ἰδίου κρέως ἀπεστερήθη.(Αἴσωπος) [grc] Ἐπιχαίνων δὲ τῷ κρέα ὅ ᾤετο, καὶ τοῦ ἰδίου κρέως ἀπεστερήθη.(Αἴσωπος) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύειν [grc] ἀπολαύειν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 me aprovecho [es] me aprovecho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύουσα [grc] ἀπολαύουσα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυούσης [grc] ἀπολαυούσης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυούσῃ [grc] ἀπολαυούσῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύουσαν [grc] ἀπολαύουσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύουσαι [grc] ἀπολαύουσαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυουσῶν [grc] ἀπολαυουσῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυούσαις [grc] ἀπολαυούσαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυούσας [grc] ἀπολαυούσας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύοντα [grc] ἀπολαύοντα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαῦον [grc] ἀπολαῦον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύοντος [grc] ἀπολαύοντος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαύοντι [grc] ἀπολαύοντι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυόντων [grc] ἀπολαυόντων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσόμενος [grc] ἀπολαυσόμενος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσομένου [grc] ἀπολαυσομένου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσομένῳ [grc] ἀπολαυσομένῳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσόμενον [grc] ἀπολαυσόμενον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσόμενε [grc] ἀπολαυσόμενε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2020 ἀπολαυσόμενοι [grc] ἀπολαυσόμενοι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ