ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδεδυκυῖα [grc] καταδεδυκυῖα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδεδυκός [grc] καταδεδυκός ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύοντο [grc] κατεδύοντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύεσθε [grc] κατεδύεσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδυόμεθα [grc] κατεδυόμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύετο [grc] κατεδύετο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύου [grc] κατεδύου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδυόμην [grc] κατεδυόμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδύσονται [grc] καταδύσονται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδύσεσθε [grc] καταδύσεσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυσόμεθα [grc] καταδυσόμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδύσεται [grc] καταδύσεται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδύσομαι [grc] καταδύσομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσεσθε [grc] καταδυθήσεσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθησόμεθα [grc] καταδυθησόμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσεται [grc] καταδυθήσεται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσῃ [grc] καταδυθήσῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσει [grc] καταδυθήσει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσομαι [grc] καταδυθήσομαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 καταδυθήσονται [grc] καταδυθήσονται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύσασθε [grc] κατεδύσασθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδυσάμεθα [grc] κατεδυσάμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύσατο [grc] κατεδύσατο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύσω [grc] κατεδύσω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδυσάμην [grc] κατεδυσάμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατεδύσαντο [grc] κατεδύσαντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατέδυτε [grc] κατέδυτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατέδυμεν [grc] κατέδυμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατέδυ [grc] κατέδυ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 κατέδυς [grc] κατέδυς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ