ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανοίμεθα [grc] ἐπιχανοίμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανοῖτο [grc] ἐπιχανοῖτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανοῖο [grc] ἐπιχανοῖο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανοίμην [grc] ἐπιχανοίμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανοῖντο [grc] ἐπιχανοῖντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμενος [grc] ἐπιχανούμενος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένους [grc] ἐπιχανουμένους ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένοις [grc] ἐπιχανουμένοις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένων [grc] ἐπιχανουμένων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμενοι [grc] ἐπιχανούμενοι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμενε [grc] ἐπιχανούμενε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμενον [grc] ἐπιχανούμενον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένῳ [grc] ἐπιχανουμένῳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένου [grc] ἐπιχανουμένου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένη [grc] ἐπιχανουμένη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμέναις [grc] ἐπιχανουμέναις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμεναι [grc] ἐπιχανούμεναι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένην [grc] ἐπιχανουμένην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένῃ [grc] ἐπιχανουμένῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένης [grc] ἐπιχανουμένης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανουμένας [grc] ἐπιχανουμένας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 ἐπιχανούμενα [grc] ἐπιχανούμενα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 de Esopo [es] de Esopo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 αἰσώπειος [grc] αἰσώπειος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσωπεία [grc] Αἰσωπεία ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσωπείαις [grc] Αἰσωπείαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσώπειαι [grc] Αἰσώπειαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσωπείαν [grc] Αἰσωπείαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσωπείᾳ [grc] Αἰσωπείᾳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2020 Αἰσωπείας [grc] Αἰσωπείας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ