ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἄκουσις [grc] ἄκουσις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσεσι [grc] ἀκούσεσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσεων [grc] ἀκούσεων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσεις [grc] ἀκούσεις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσεως [grc] ἀκούσεως ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσεσιν [grc] ἀκούσεσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 ἀκούσει [grc] ἀκούσει ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῶ [grc] τιθῶ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῇς [grc] τιθῇς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῇ [grc] τιθῇ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῶμεν [grc] τιθῶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῆτε [grc] τιθῆτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῶσι [grc] τιθῶσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τιθῶσιν [grc] τιθῶσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῶ [grc] θῶ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῇς [grc] θῇς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῇ [grc] θῇ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῶμεν [grc] θῶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῆτε [grc] θῆτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῶσι [grc] θῶσι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 θῶσιν [grc] θῶσιν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθεικώς ὦ [grc] τεθεικώς ὦ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθηκώς ὦ [grc] τεθηκώς ὦ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθεικώς ᾖς [grc] τεθεικώς ᾖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθηκώς ᾖς [grc] τεθηκώς ᾖς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθεικώς ᾖ [grc] τεθεικώς ᾖ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθηκώς ᾖ [grc] τεθηκώς ᾖ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθεικότες ὦμεν [grc] τεθεικότες ὦμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθηκότες ὦμεν [grc] τεθηκότες ὦμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2020 τεθεικότες ἦτε [grc] τεθεικότες ἦτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ