ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτου [grc] φυσικωτάτου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικώτατε [grc] φυσικώτατε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτῳ [grc] φυσικωτάτῳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικώτατοι [grc] φυσικώτατοι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτων [grc] φυσικωτάτων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτοις [grc] φυσικωτάτοις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτους [grc] φυσικωτάτους ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικώτατον [grc] φυσικώτατον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτην [grc] φυσικωτάτην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικώταται [grc] φυσικώταται ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάταις [grc] φυσικωτάταις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτας [grc] φυσικωτάτας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτη [grc] φυσικωτάτη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 φυσικωτάτης [grc] φυσικωτάτης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 blanqueo [es] blanqueo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 UDEF [es] UDEF ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 Duwamish [es] Duwamish ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσικωτάτῃ [grc] φυσικωτάτῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσικώτατα [grc] φυσικώτατα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσιολογία [grc] φυσιολογία ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσιολογίας [grc] φυσιολογίας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσιολογίᾳ [grc] φυσιολογίᾳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυσιολογίαν [grc] φυσιολογίαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φῦλον [grc] φῦλον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φύλου [grc] φύλου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φύλοις [grc] φύλοις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φύλων [grc] φύλων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φῦλα [grc] φῦλα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φύλῳ [grc] φύλῳ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 φυῆς [grc] φυῆς ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ