ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportara [es] soportara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportaras [es] soportaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportase [es] soportase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportásemos [es] soportásemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportáramos [es] soportáramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportases [es] soportases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportaran [es] soportaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportaseis [es] soportaseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportarais [es] soportarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportasen [es] soportasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportad [es] soportad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 soportá [es] soportá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 ἶφι [grc] ἶφι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 σταυρόω [grc] σταυρόω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 crucifico [es] crucifico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδεύοιντο [grc] φυγαδεύοιντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδεύοισθε [grc] φυγαδεύοισθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευοίμεθα [grc] φυγαδευοίμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδεύοιτο [grc] φυγαδεύοιτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδεύοιο [grc] φυγαδεύοιο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευοίμην [grc] φυγαδευοίμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείης [grc] φυγαδευθείης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείην [grc] φυγαδευθείην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείη [grc] φυγαδευθείη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείημεν [grc] φυγαδευθείημεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθεῖμεν [grc] φυγαδευθεῖμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείητε [grc] φυγαδευθείητε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθεῖτε [grc] φυγαδευθεῖτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθείησαν [grc] φυγαδευθείησαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2019 φυγαδευθεῖεν [grc] φυγαδευθεῖεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ