ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrara [es] deshonrara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrásemos [es] deshonrásemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonráramos [es] deshonráramos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrases [es] deshonrases ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonraras [es] deshonraras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonraran [es] deshonraran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonraseis [es] deshonraseis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrarais [es] deshonrarais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrasen [es] deshonrasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrá [es] deshonrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2019 deshonrad [es] deshonrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρέψον [grc] θρέψον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρεψάτω [grc] θρεψάτω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρεψάντων [grc] θρεψάντων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρέψατε [grc] θρέψατε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρεψάτωσαν [grc] θρεψάτωσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφειν [grc] τρέφειν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 θρέψειν [grc] θρέψειν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφων [grc] τρέφων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφοντος [grc] τρέφοντος ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφοντι [grc] τρέφοντι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφοντες [grc] τρέφοντες ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφοντα [grc] τρέφοντα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφοντας [grc] τρέφοντας ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρεφούσης [grc] τρεφούσης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρεφούσῃ [grc] τρεφούσῃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφουσαν [grc] τρέφουσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρέφουσαι [grc] τρέφουσαι ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρεφουσῶν [grc] τρεφουσῶν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 τρεφούσαις [grc] τρεφούσαις ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ