ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυνθάνοιντο [grc] πυνθάνοιντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοίμην [grc] πευσοίμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοῖο [grc] πευσοῖο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεύσοιο [grc] πεύσοιο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοῖτο [grc] πευσοῖτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεύσοιτο [grc] πεύσοιτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοίμεθα [grc] πευσοίμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοῖσθε [grc] πευσοῖσθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεύσοισθε [grc] πεύσοισθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πευσοῖντο [grc] πευσοῖντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεύσοιντο [grc] πεύσοιντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυθοίμην [grc] πυθοίμην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πύθοιο [grc] πύθοιο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πύθοιτο [grc] πύθοιτο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυθοίμεθα [grc] πυθοίμεθα ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πύθοισθε [grc] πύθοισθε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πύθοιντο [grc] πύθοιντο ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένος εἴην [grc] πεπυσμένος εἴην ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένος εἴη [grc] πεπυσμένος εἴη ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένος εἴης [grc] πεπυσμένος εἴης ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἴημεν [grc] πεπυσμένοι εἴημεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἶμεν [grc] πεπυσμένοι εἶμεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἴητε [grc] πεπυσμένοι εἴητε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἴησαν [grc] πεπυσμένοι εἴησαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἶτε [grc] πεπυσμένοι εἶτε ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πεπυσμένοι εἶεν [grc] πεπυσμένοι εἶεν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυνθάνου [grc] πυνθάνου ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυνθανέσθω [grc] πυνθανέσθω ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυνθανέσθων [grc] πυνθανέσθων ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2019 πυνθανέσθωσαν [grc] πυνθανέσθωσαν ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ