ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 destined [en] destined ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/08/2009 International Date Line [en] International Date Line ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 notification [en] notification ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 laddy [en] laddy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 lad [en] lad ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/08/2009 YouTube [en] YouTube ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 North Carolina [en] North Carolina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 nettle [en] nettle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/08/2009 Gateshead [en] Gateshead ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 Lancastrian [en] Lancastrian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 drench [en] drench ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/08/2009 Scarborough Castle [en] Scarborough Castle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 Northumbrian [en] Northumbrian ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/08/2009 Northumbria [en] Northumbria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 All Souls College [en] All Souls College ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 New College [en] New College ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 Exeter College [en] Exeter College ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 Corpus Christi College [en] Corpus Christi College ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2009 Magdalen College [en] Magdalen College ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2009 Muppet [en] Muppet ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2009 hinny [en] hinny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2009 Geordie [en] Geordie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/08/2009 Mackem [en] Mackem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 willow [en] willow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 Super Mario Brothers [en] Super Mario Brothers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 super glue [en] super glue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 super-ego [en] super-ego ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 suntan lotion [en] suntan lotion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 sunspot [en] sunspot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2009 ballistic [en] ballistic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ