ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 ethnologist [en] ethnologist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/07/2009 ethnic [en] ethnic ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 ethics [en] ethics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2009 ethical [en] ethical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 protest [en] protest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 prospective [en] prospective ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 ethic [en] ethic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 gym [en] gym ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 assign [en] assign ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 assiduous [en] assiduous ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 assets [en] assets ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 asset [en] asset ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/07/2009 assessor [en] assessor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 assessment [en] assessment ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/07/2009 assessed [en] assessed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 favourably [en] favourably ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 pure [en] pure ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 defeat [en] defeat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2009 spa [en] spa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 unique [en] unique ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ