ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 homosexuality [en] homosexuality ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 asexual [en] asexual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 bisexual [en] bisexual ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 homosexual [en] homosexual ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 indeterminate [en] indeterminate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 scan [en] scan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 reconsider [en] reconsider ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 meat [en] meat ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 James Goldsmith [en] James Goldsmith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 differentiate [en] differentiate ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 affectation [en] affectation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 sought [en] sought ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 entertain [en] entertain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Turkish [en] Turkish ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 legalized [en] legalized ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 ware [en] ware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 spotty [en] spotty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 bitches [en] bitches ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/07/2009 ribonucleic acid [en] ribonucleic acid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] lysergic acid diethylamide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/07/2009 Father Christmas [en] Father Christmas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 wondrous [en] wondrous ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/07/2009 Nora Roberts [en] Nora Roberts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 tiger shark [en] tiger shark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 buckwheat [en] buckwheat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 diaphragm [en] diaphragm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 diaphoresis [en] diaphoresis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 data set [en] data set ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/07/2009 database [en] database ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ