ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 傳球 [zh] 傳球 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 传热 [zh] 传热 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 傳熱 [zh] 傳熱 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 做夢 [zh] 做夢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 做出 [zh] 做出 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 做主 [zh] 做主 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 做不到 [zh] 做不到 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 [zh] 偉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 伟哥 [zh] 伟哥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 偉哥 [zh] 偉哥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假发 [zh] 假发 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假髮 [zh] 假髮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假释 [zh] 假释 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假釋 [zh] 假釋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假象牙 [zh] 假象牙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假证件 [zh] 假证件 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假證件 [zh] 假證件 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假证 [zh] 假证 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假證 [zh] 假證 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假说 [zh] 假说 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假說 [zh] 假說 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假设语气 [zh] 假设语气 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假設語氣 [zh] 假設語氣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假設 [zh] 假設 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假托 [zh] 假托 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假託 [zh] 假託 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假裝 [zh] 假裝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假药 [zh] 假药 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假藥 [zh] 假藥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 假若 [zh] 假若 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ