ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 抖 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/04/2013 [zh] 托 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 雪蘭莪 [zh] 雪蘭莪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 斩鸡 [zh] 斩鸡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 馬來亞聯合邦 [zh] 馬來亞聯合邦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 丨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 襾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 冂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 冋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 厶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 冫 ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 隹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 臼 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/04/2013 [zh] 厩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 禸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 尒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 皿 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 绲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 滾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 辊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 珥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 尓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 豕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 辰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 揉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 蹂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 縓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 [zh] 隶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 冈比亚 [zh] 冈比亚 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2013 科摩羅 [zh] 科摩羅 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ