ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 bonita [es] bonita ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 profesor [es] profesor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 malcriado [es] malcriado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 Durazno [es] Durazno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2009 bibliotecario [es] bibliotecario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 archivador [es] archivador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 simultáneamente [es] simultáneamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 rotulación [es] rotulación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 mágico [es] mágico ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 cartulina [es] cartulina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2009 enchufado [es] enchufado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2009 becaria [es] becaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 malicioso [es] malicioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 Leo [es] Leo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 trampas [es] trampas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2009 primaria [es] primaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ