ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 encapsulates [en] encapsulates ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] Esophagogastroduodenoscopy ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 tenascin [en] tenascin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 dithiothreitol [en] dithiothreitol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 Gillian Apps [en] Gillian Apps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] Charle Cournoyer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 Charles Hamelin [en] Charles Hamelin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 Nelson Farris [en] Nelson Farris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 Malhotra [en] Malhotra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] dimethylaminoethyl ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 malate [en] malate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 stoneware [en] stoneware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2013 Dennis Franz [en] Dennis Franz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2013 pauci-immune [en] pauci-immune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2013 manoeuvres [en] manoeuvres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2013 haggled [en] haggled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2013 assists [en] assists ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2013 damped [en] damped ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 rotundum [en] rotundum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2011 Stollerys [en] Stollerys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2011 Bootes [en] Bootes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2011 effortlessly [en] effortlessly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 Rubenesque [en] Rubenesque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 subcategory [en] subcategory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 paralysed [en] paralysed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 Podgy [en] Podgy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 caramelization [en] caramelization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 befoul [en] befoul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 hi-hat [en] hi-hat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2011 Contractural [en] Contractural ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ