ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 weaning [en] weaning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 sebaceous [en] sebaceous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 piloerector [en] piloerector ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 reflector [en] reflector ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 rehydrating [en] rehydrating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 referenced [en] referenced ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2010 Kary Mullis [en] Kary Mullis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2010 flip over [en] flip over ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/01/2010 Monopteron [en] Monopteron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2010 dolichocephalic [en] dolichocephalic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2010 cliché [en] cliché ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Albertan [en] Albertan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Holocene [en] Holocene ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2010 Mississippian [en] Mississippian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Miocene [en] Miocene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] Paleoproterozoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] Mesoproterozoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Neoproterozoic [en] Neoproterozoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 interactively [en] interactively ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/01/2010 Basin Groups [en] Basin Groups ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Paleoarchean [en] Paleoarchean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Mesoarchean [en] Mesoarchean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Neoarchean [en] Neoarchean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/01/2010 Ontarian [en] Ontarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 apoptosis [en] apoptosis ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 ametabolous [en] ametabolous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 notopodium [en] notopodium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 tenaculum [en] tenaculum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 hexapodous [en] hexapodous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 collophore [en] collophore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ