ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 troglobite [en] troglobite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 detritivore [en] detritivore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 musk [en] musk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 mandrill [en] mandrill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 ringtail [en] ringtail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 inability [en] inability ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 short-tail [en] short-tail ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 dormouse [en] dormouse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 orangutan [en] orangutan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 pony [en] pony ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 Seastar [en] Seastar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 mite [en] mite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 segment [en] segment ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 antennal [en] antennal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 labium [en] labium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 sclerite [en] sclerite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 apterous [en] apterous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 basal [en] basal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 microlens [en] microlens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 excite [en] excite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 diptera [en] diptera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 decapod [en] decapod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ