ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 thresher [en] thresher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 dentifrice [en] dentifrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 denticle [en] denticle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 nictitating [en] nictitating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 pelvic [en] pelvic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 clasper [en] clasper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 Pliocene [en] Pliocene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 Eocene [en] Eocene ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 urogenital [en] urogenital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 piscivore [en] piscivore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 insectivore [en] insectivore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 placation [en] placation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 placoid [en] placoid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 echolocation [en] echolocation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 hydrothermal [en] hydrothermal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 pharynges [en] pharynges ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 chitinous [en] chitinous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 ganglia [en] ganglia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/01/2010 epipelagic [en] epipelagic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 rostral [en] rostral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 biramous [en] biramous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 somite [en] somite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2010 occasional [en] occasional ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/01/2010 American Apparel [en] American Apparel ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/01/2010 pudding [en] pudding ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/01/2010 rev [en] rev ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2010 larva [en] larva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2010 fruitfly [en] fruitfly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2010 tagging [en] tagging ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2010 wrath [en] wrath ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ