ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/01/2010 ruled [en] ruled ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/01/2010 blank slate [en] blank slate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2010 Crookes [en] Crookes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2010 illiac [en] illiac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2010 vesicular [en] vesicular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2010 autophagy [en] autophagy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 Louisa [en] Louisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 Claudia [en] Claudia ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 humanistic [en] humanistic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 Epson [en] Epson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 conversely [en] conversely ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 concerning [en] concerning ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 relying [en] relying ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 favourable [en] favourable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 chunder [en] chunder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 Bajor [en] Bajor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 dearly [en] dearly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2010 upmarket [en] upmarket ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2010 sneaky [en] sneaky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2009 anglewise [en] anglewise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2009 awing [en] awing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2009 annuities [en] annuities ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/12/2009 poutine [en] poutine ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
17/12/2009 cyrillics [en] cyrillics ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ