ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 Opana [en] Opana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2015 calm [en] calm ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/02/2013 proverbial [en] proverbial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2013 hayfield [en] hayfield ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2013 civilise [en] civilise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2013 one-to-one [en] one-to-one ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/02/2013 currently [en] currently ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 uncommunicatively [en] uncommunicatively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 unmatched [en] unmatched ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2012 unexcelled [en] unexcelled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 Naked Prey [en] Naked Prey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 unexceeded [en] unexceeded ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 unequalled [en] unequalled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 incomparably [en] incomparably ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2012 Don Webb [en] Don Webb ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/08/2012 coworker [en] coworker ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/08/2012 Danika [en] Danika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 selenium [en] selenium ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 giraffe [en] giraffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 accubation [en] accubation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 translate [en] translate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 never been kissed [en] never been kissed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 lodine [en] lodine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2012 unhelpful [en] unhelpful ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/08/2012 invitalize [en] invitalize ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ