ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Erviy

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Erviy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 ньыкталтын [chm] ньыкталтын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 пуштман [chm] пуштман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 кӱшӹц [chm] кӱшӹц ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 налже [chm] налже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 чоҥештылман [chm] чоҥештылман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 толашен [chm] толашен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 вожаҥман [chm] вожаҥман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 цӓктӓрӓш [chm] цӓктӓрӓш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 йыча [chm] йыча ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 улнен [chm] улнен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 аптыраныман [chm] аптыраныман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 малтымыже [chm] малтымыже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 ала-кӧн [chm] ала-кӧн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 рӱпшыктен [chm] рӱпшыктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 шындымышт [chm] шындымышт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 кӱпен [chm] кӱпен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 толыде [chm] толыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 шӱштырарак [chm] шӱштырарак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 мамыкалт [chm] мамыкалт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 ваҥалын [chm] ваҥалын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 сӧснатуара [chm] сӧснатуара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 шымлыман [chm] шымлыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 Юкеч [chm] Юкеч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 чыгылта [chm] чыгылта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 ошлокон [chm] ошлокон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 сылнештарыде [chm] сылнештарыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 пурталын [chm] пурталын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 шӱкаҥден [chm] шӱкаҥден ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 ушшудо [chm] ушшудо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 покшелнырак [chm] покшелнырак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ