ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 шылталыман [chm] шылталыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 амыргыде [chm] амыргыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 вожылтарен [chm] вожылтарен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 пеҥгыдемда [chm] пеҥгыдемда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 Атбаш [chm] Атбаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 вашештенна [chm] вашештенна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 тӧрлалт [chm] тӧрлалт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2014 наледыше [chm] наледыше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 пытарыктен [chm] пытарыктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 качак-шапак [chm] качак-шапак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 таҥасыдеак [chm] таҥасыдеак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 ӹлӹмӓш [chm] ӹлӹмӓш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 лидӹмӹн [chm] лидӹмӹн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 пӓлӓш [chm] пӓлӓш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 вӹцлы [chm] вӹцлы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 маншан [chm] маншан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 сӓмӹрӹк [chm] сӓмӹрӹк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 нӓлӹн [chm] нӓлӹн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 шӱтышаш [chm] шӱтышаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 веремӓн [chm] веремӓн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 шогыктен [chm] шогыктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 поктыде [chm] поктыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 кӱреналгырак [chm] кӱреналгырак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 шкетше [chm] шкетше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 кӱыктымӧ [chm] кӱыктымӧ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 ячылана [chm] ячылана ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 кудалтыдеак [chm] кудалтыдеак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 куснылмаш [chm] куснылмаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 вустыкрак [chm] вустыкрак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2014 маншаш [chm] маншаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ