ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Erviy

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Erviy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 нӧлталыктыман [chm] нӧлталыктыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 Овдочи [chm] Овдочи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 кокырыкта [chm] кокырыкта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 пытарымашке [chm] пытарымашке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 шагалемдыде [chm] шагалемдыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 темлыман [chm] темлыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 шӱдыде [chm] шӱдыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 верешемак [chm] верешемак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 Левандий [chm] Левандий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 ӧрткынен [chm] ӧрткынен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 Аркит [chm] Аркит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2014 орланыде [chm] орланыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 волыман [chm] волыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 каралтен [chm] каралтен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 ваша [chm] ваша ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 пудыратыман [chm] пудыратыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 пӱгыргалт [chm] пӱгыргалт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 ӧрткыныман [chm] ӧрткыныман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 ошеме [chm] ошеме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 ӱҥшӧ [chm] ӱҥшӧ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 кенет [chm] кенет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Ӱявий [chm] Ӱявий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Гульсипа [chm] Гульсипа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Томач [chm] Томач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Арди [chm] Арди ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Апук [chm] Апук ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Ӱямбий [chm] Ӱямбий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Апуй [chm] Апуй ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Иликбай [chm] Иликбай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2014 Акитар [chm] Акитар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ