ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 тӱрланышыла [chm] тӱрланышыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 язныме [chm] язныме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 наҥгайыман [chm] наҥгайыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 нужнаҥын [chm] нужнаҥын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 пурыде [chm] пурыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 умышаш [chm] умышаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 цӓш [chm] цӓш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 согоньлаш [chm] согоньлаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 чӱктыман [chm] чӱктыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 сӱмыртен [chm] сӱмыртен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 уэшлан [chm] уэшлан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 ӱштылмек [chm] ӱштылмек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 ловыртатен [chm] ловыртатен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 мамыкаҥын [chm] мамыкаҥын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 кучыма [chm] кучыма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 шкаланемак [chm] шкаланемак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 кусналтын [chm] кусналтын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 кӱктен [chm] кӱктен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 волгыдал [chm] волгыдал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 ишыман [chm] ишыман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 рашемдымыла [chm] рашемдымыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 сарлокон [chm] сарлокон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 вияҥман [chm] вияҥман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 ишымышт [chm] ишымышт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2014 полшымыж [chm] полшымыж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 вожаҥын [chm] вожаҥын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 пеҥыжде [chm] пеҥыжде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 тӧчышаш [chm] тӧчышаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 козыртылме [chm] козыртылме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2014 чактарыде [chm] чактарыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ