ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 circuncidar [es] circuncidar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 cérvidos [es] cérvidos ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 certificar [es] certificar ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 Argentina [es] Argentina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 Shakira [es] Shakira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 remolacha [es] remolacha ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 garbanzo [es] garbanzo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 puerto [es] puerto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 comestibles [es] comestibles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 lentes [es] lentes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 ascensor [es] ascensor ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 cruzar [es] cruzar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 cariñoso [es] cariñoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 creer [es] creer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 circunscribir [es] circunscribir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 caramba [es] caramba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 catarro [es] catarro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 cincuentenario [es] cincuentenario ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/05/2009 hágale [es] hágale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ