ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 monastery [en] monastery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 Brisbane [en] Brisbane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 Fiona [en] Fiona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 communitarianism [en] communitarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 priorities [en] priorities ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2010 supervisor [en] supervisor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2010 database [en] database ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 memes [en] memes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/10/2010 communitarian [en] communitarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/10/2010 reformism [en] reformism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ