ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Aston Villa [en] Aston Villa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Everton [en] Everton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] West Bromwich Albion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Stoke city [en] Stoke city ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 arsenal [en] arsenal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Manchester United [en] Manchester United ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Manchester City [en] Manchester City ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2012 Seal [en] Seal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 zebra [en] zebra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 camel [en] camel ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 bikini [en] bikini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Prince Albert [en] Prince Albert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 Brian Cox [en] Brian Cox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 tennis [en] tennis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 hazelnut [en] hazelnut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 macadamia [en] macadamia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 pistachio [en] pistachio ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 pointless [en] pointless ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 tuna [en] tuna ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 white-collar [en] white-collar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 May Day [en] May Day ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 wombat [en] wombat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 kilometre [en] kilometre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 intensified [en] intensified ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 faithless [en] faithless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2012 favourite [en] favourite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 gums [en] gums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 current account [en] current account ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ