ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 across [en] across ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 activist [en] activist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 advice [en] advice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 addiction [en] addiction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 administration [en] administration ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 aerobics [en] aerobics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alcohol [en] alcohol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alley [en] alley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 allergy [en] allergy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aisle [en] aisle ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 airport [en] airport ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 air traffic control [en] air traffic control ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 airmail [en] airmail ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 agriculture [en] agriculture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aftershave [en] aftershave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Africa [en] Africa ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 accommodation [en] accommodation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 accident [en] accident ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 cavity [en] cavity ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 tooth ache [en] tooth ache ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 tooth [en] tooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 pregnant [en] pregnant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 dehydrated [en] dehydrated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ