ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/02/2012 flight [en] flight ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Draco Malfoy [en] Draco Malfoy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Lord Voldemort [en] Lord Voldemort ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Ron Weasley [en] Ron Weasley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Severus Snape [en] Severus Snape ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Snape [en] Snape ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 hagrid [en] hagrid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Hermione Granger [en] Hermione Granger ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Hermione [en] Hermione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 hogwarts [en] hogwarts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 sage [en] sage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 thyme [en] thyme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Rosemary [en] Rosemary ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Sybil [en] Sybil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 diamond [en] diamond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Ruby [en] Ruby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 witch [en] witch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 Harry Potter [en] Harry Potter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 December [en] December ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 October [en] October ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 September [en] September ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 August [en] August ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 June [en] June ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 May [en] May ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 cue ball [en] cue ball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 April [en] April ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 March [en] March ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 proposition [en] proposition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 male [en] male ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/02/2012 ruler [en] ruler ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ