ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 gwylad [cy] gwylad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Eceni [cy] Eceni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Suo Gân [cy] Suo Gân ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Llyn Barfog [cy] Llyn Barfog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 cynghanedd [cy] cynghanedd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Dinorwig [cy] Dinorwig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 gwin [cy] gwin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 elan [cy] elan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Minffordd [cy] Minffordd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Pontargothi [cy] Pontargothi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Treforys [cy] Treforys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Treforus [cy] Treforus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 buddugwr [cy] buddugwr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 tân [cy] tân ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 bwlch [cy] bwlch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 bara [cy] bara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Annie [en] Annie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Anne [en] Anne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Ann [en] Ann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 culture shock [en] culture shock ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 hot dog [en] hot dog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 fen [en] fen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 fan [en] fan ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 airbag [en] airbag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 randy [en] randy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Mandy [en] Mandy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Candy [en] Candy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 Andy [en] Andy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 shandy [en] shandy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/10/2010 handy [en] handy ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ