ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2017 Douglas Tomkins [en] Douglas Tomkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 stomacher [en] stomacher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 troubles [en] troubles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/01/2011 tricked [en] tricked ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Bert [en] Bert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Cleo [en] Cleo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Baylene [en] Baylene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Elliott [en] Elliott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ