ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/05/2016 extremists [en] extremists ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2016 chop chop [en] chop chop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2016 bobbins [en] bobbins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2015 unionise [en] unionise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 intelligence officer [en] intelligence officer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2014 gesticulating [en] gesticulating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2014 slope [en] slope ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/09/2014 paddlewheel [en] paddlewheel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 Glayva [en] Glayva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 Tearfund [en] Tearfund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] Paul Clitheroe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/04/2014 beg [en] beg ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
15/03/2014 Short-haul [en] Short-haul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2014 skrill [en] skrill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2014 housebreak [en] housebreak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2014 plushest [en] plushest ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2014 homeward [en] homeward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 phubbing [en] phubbing ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 Arthur Pryor [en] Arthur Pryor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 Augst [en] Augst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 operated [en] operated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 pessary [en] pessary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2014 glaive [en] glaive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 even-keeled [en] even-keeled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 fluo [en] fluo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Nico Muhly [en] Nico Muhly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Klass [en] Klass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Justin Fashanu [en] Justin Fashanu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 aquarelle [en] aquarelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 diffusing [en] diffusing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ