ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 recognised [en] recognised ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 peremptory [en] peremptory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 William [en] William ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 investigative [en] investigative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 swear [en] swear ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 veritas [en] veritas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 beaten-up [en] beaten-up ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 demon [en] demon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 pressure cooker [en] pressure cooker ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Graham Bell [sco] Graham Bell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Melrose [sco] Melrose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Adam Smith [sco] Adam Smith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 jotter [sco] jotter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 The Kirk [sco] The Kirk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Frederick Lugard [en] Frederick Lugard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Patty [en] Patty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Manx Missile [en] Manx Missile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/10/2012 yogi [en] yogi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] Phoebe Tonkin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Terrington St Clement [en] Terrington St Clement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 Cheddleton [en] Cheddleton ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] Pen-y-ghent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/10/2012 Ordsall Hall [en] Ordsall Hall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 River Irk [en] River Irk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2012 River Irwell [en] River Irwell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 Trazzy [en] Trazzy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 SWOT Analysis [en] SWOT Analysis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 warmed [en] warmed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2012 worried [en] worried ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ