ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 tertiarisation [fr] tertiarisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 explicite [fr] explicite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 deviner [fr] deviner ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/01/2011 cendre [fr] cendre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/01/2011 316 [fr] 316 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 508 [fr] 508 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 effet Sagnac [fr] effet Sagnac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] Georges Sagnac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 vauvert [fr] vauvert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2011 émetteur [fr] émetteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2011 réconfort [fr] réconfort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 canulant [fr] canulant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 volontaire [fr] volontaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 tenace [fr] tenace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 déterminé [fr] déterminé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 confiant [fr] confiant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] vésicule biliaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 Laviolette [fr] Laviolette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 muter [fr] muter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 entassaient [fr] entassaient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 remplissent [fr] remplissent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 galèrent [fr] galèrent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 Toto [fr] Toto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 gendarme [fr] gendarme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 plaindre [fr] plaindre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 progressisme [fr] progressisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 transformisme [fr] transformisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] l'heure du goûter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 réfléchissons [fr] réfléchissons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2011 Raymond [fr] Raymond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ