ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 dermatologie [cs] dermatologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 Anna Dvořák [cs] Anna Dvořák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 Loretánské [cs] Loretánské ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 ohon [cs] ohon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 obrat [cs] obrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 klasifikace [cs] klasifikace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2012 kosmetika [cs] kosmetika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 rada [cs] rada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 předloktí [cs] předloktí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 knír [cs] knír ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 kyčel [cs] kyčel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 mozku [cs] mozku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 pás [cs] pás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 loket [cs] loket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 pazour [cs] pazour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 nárt [cs] nárt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 dásně [cs] dásně ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 kostra [cs] kostra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 svítí [cs] svítí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 hrdlo [cs] hrdlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 genitální [cs] genitální ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 rameno [cs] rameno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 ret [cs] ret ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 čelist [cs] čelist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 nerv [cs] nerv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 dlaň [cs] dlaň ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 dar [cs] dar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 dort [cs] dort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2011 prodá [cs] prodá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 Červená Selka [cs] Červená Selka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ