ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 2077 [es] 2077 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Rias Baixas [es] Rias Baixas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Donostia [es] Donostia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 requirir [gl] requirir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 resurxir [gl] resurxir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 restrinxir [gl] restrinxir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 rexurdir [gl] rexurdir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 suxerir [gl] suxerir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 tinxir [gl] tinxir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 teledirixir [gl] teledirixir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 urxir [gl] urxir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Guipúscoa [gl] Guipúscoa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Xamaica [gl] Xamaica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Pravia [gl] Pravia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Substantiva [gl] Substantiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Rioxa [gl] Rioxa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 inhóspito [gl] inhóspito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 verbo [gl] verbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Xudas [gl] Xudas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] Iago Bouzón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 está [gl] está ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estamos [gl] estamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estou [gl] estou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estás [gl] estás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estades [gl] estades ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 están [gl] están ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estiven [gl] estiven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estiveches [gl] estiveches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estivemos [gl] estivemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2016 estivestes [gl] estivestes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ