ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Gudrun

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Gudrun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ína [is] Ína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íma [is] Íma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Írak [is] Írak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Írena [is] Írena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íren [is] Íren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Írunn [is] Írunn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísadóra [is] Ísadóra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísabel [is] Ísabel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísalind [is] Ísalind ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísar [is] Ísar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísey [is] Ísey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísgerður [is] Ísgerður ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íshildur [is] Íshildur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísdís [is] Ísdís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íshólm [is] Íshólm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísfold [is] Ísfold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísleifur [is] Ísleifur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísis [is] Ísis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íslaug [is] Íslaug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísmael [is] Ísmael ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísrael [is] Ísrael ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísólfur [is] Ísólfur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íunn [is] Íunn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Íva [is] Íva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Óla [is] Óla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísrún [is] Ísrún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ólafína [is] Ólafína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ísól [is] Ísól ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Ólavía [is] Ólavía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2013 Óli [is] Óli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ