ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Тренин [ru] Тренин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бенгалка [ru] бенгалка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 безынтересность [ru] безынтересность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ввивание [ru] ввивание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] Языково (Ульяновская область) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 қоғам [kk] қоғам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ұлу [kk] ұлу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 падалец [ru] падалец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 упрашивать [ru] упрашивать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Зайсан [ru] Зайсан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 словоупотребление [ru] словоупотребление ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 соңы [kk] соңы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 жас қыз [kk] жас қыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 емен [kk] емен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ара [kk] ара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ұл [kk] ұл ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 белка [kk] белка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ақкіс [kk] ақкіс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Сона [kk] Сона ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 жез [kk] жез ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 боа [kk] боа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бала [kk] бала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 өлең [kk] өлең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Ötkizbey [kk] Ötkizbey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] Andrey Golubev ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бермеген [kk] бермеген ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 бала-шаға [kk] бала-шаға ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 жеркене [kk] жеркене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 ақылсыз [kk] ақылсыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2011 көктеке [kk] көктеке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ