ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/08/2011 Saint Germain [fr] Saint Germain ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/09/2010 une journée magnifique [fr] une journée magnifique ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/08/2010 confiture de pêche [fr] confiture de pêche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/07/2010 les vacances [fr] les vacances ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/06/2010 petit pois [fr] petit pois ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/04/2010 lait [fr] lait ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2010 le lait [fr] le lait ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
16/04/2010 glace à la vanille [fr] glace à la vanille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2010 fraises [fr] fraises ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/03/2010 pâte feuilletée [fr] pâte feuilletée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ