ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2017 donnola [it] donnola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2015 valigie [it] valigie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/06/2014 termino [it] termino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 dizionario [it] dizionario ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 casomai [it] casomai ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 pubblicitari [it] pubblicitari ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 arrosti [it] arrosti ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 trentacinque [it] trentacinque ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 cassino [it] cassino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 unisce [it] unisce ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 aspirabriciole [it] aspirabriciole ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 bagna cauda [it] bagna cauda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 conoscono [it] conoscono ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2012 messaggi [it] messaggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2012 giallorosso [it] giallorosso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2012 preferisco [it] preferisco ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 a tempo determinato [it] a tempo determinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 monte premi [it] monte premi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 frangivento [it] frangivento ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 sgranato [it] sgranato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 mandola [it] mandola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 pastafrolla [it] pastafrolla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 lamaismo [it] lamaismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 numero civico [it] numero civico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 uccel di bosco [it] uccel di bosco ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 ad libitum [it] ad libitum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Gregorio Ricci-Curbastro [it] Gregorio Ricci-Curbastro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 salsa tonnata [it] salsa tonnata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 varrocchio [it] varrocchio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 smaltite [it] smaltite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ