ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] calcolo tensoriale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] decreto Milleproroghe ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 agente estinguente [it] agente estinguente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 elettromiografia [it] elettromiografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 dorsalgia [it] dorsalgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 scemenzaio [it] scemenzaio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sovraspinato [it] sovraspinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] a scanso di equivoci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 cane sciolto [it] cane sciolto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 a rigore [it] a rigore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 armato fino ai denti [it] armato fino ai denti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 stuzzicheria [it] stuzzicheria ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/05/2012 al dettaglio [it] al dettaglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 stuzzicamento [it] stuzzicamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sano come un pesce [it] sano come un pesce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 popolaresco [it] popolaresco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Andalusia [it] Andalusia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 vino nobile [it] vino nobile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] Gaetano Maria Schiassi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Origlia [it] Origlia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Muzzio [it] Muzzio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Patroclo [it] Patroclo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Prometeo [it] Prometeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Andromaca [it] Andromaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Potala [it] Potala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Banco Popolare [it] Banco Popolare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 UBI Banca [it] UBI Banca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] Banca Lombarda e Piemontese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] Banca Popolare di Milano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] UniCredit S.p.A. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ