ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 smontaggio [it] smontaggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 bicameralismo [it] bicameralismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 monocameralismo [it] monocameralismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 pelagico [it] pelagico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 fotico [it] fotico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 eufotico [it] eufotico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 zooplancton [it] zooplancton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 speleologico [it] speleologico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 malacologia [it] malacologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 malacologo [it] malacologo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 malacologico [it] malacologico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 studierò [it] studierò ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 Martoccia [it] Martoccia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 Bossio [it] Bossio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2011 Madussi [it] Madussi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2011 appuntalapis [it] appuntalapis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2011 Mauceri [it] Mauceri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 commento [it] commento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 ventilazione [it] ventilazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 stagionare [it] stagionare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 spalleggiamento [it] spalleggiamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 spallata [it] spallata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/01/2011 spalliera [it] spalliera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2011 passeggio [it] passeggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 gelata [it] gelata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 accenti [it] accenti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 Cesario Gussago [it] Cesario Gussago ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2010 diapiro [it] diapiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 Pedrazza [it] Pedrazza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 carpa [it] carpa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ