ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 Dawid Ciucci [it] Dawid Ciucci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 ptilocerco [it] ptilocerco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 quarantuno [it] quarantuno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2010 centouno [it] centouno ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2010 Alberta Ferretti [it] Alberta Ferretti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2010 Luigi Luca Cavalli-Sforza [it] Luigi Luca Cavalli-Sforza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 retroazione [it] retroazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 contrattista [it] contrattista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 riduzione dell'orario [it] riduzione dell'orario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 pesche [it] pesche ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2010 muffola [it] muffola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 marnoso [it] marnoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 siltoso [it] siltoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 marna [it] marna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 calcarenite [it] calcarenite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 surroga [it] surroga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 surrogazione [it] surrogazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 soprammobile [it] soprammobile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 Giacobbe [it] Giacobbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 decrepitazione [it] decrepitazione ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 dendrite [it] dendrite ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 depurato [it] depurato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 deuterio [it] deuterio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 deutrone [it] deutrone ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 devetrificazione [it] devetrificazione ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 diagenesi [it] diagenesi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 diamagnetico [it] diamagnetico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 diaplettico [it] diaplettico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 diasporo [it] diasporo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 dicroico [it] dicroico ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ