ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Acida [it] Acida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 acculare [it] acculare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 accessorio [it] accessorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 accidentali [it] accidentali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 aghiforme [it] aghiforme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 aggregato [it] aggregato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 biassiche [it] biassiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 bifase [it] bifase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 birifrangenza [it] birifrangenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 bitume [it] bitume ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 blasto [it] blasto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 botrioidale [it] botrioidale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 brillantezza [it] brillantezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 calcare [it] calcare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 cangianza [it] cangianza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 cappellaccio [it] cappellaccio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 carbonato [it] carbonato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 castone [it] castone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 catalizzatore [it] catalizzatore ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 catione [it] catione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 catodici [it] catodici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 catodoluminescenza [it] catodoluminescenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 ceramica [it] ceramica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 chiarezza [it] chiarezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 chimismo [it] chimismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 ciclosilicati [it] ciclosilicati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 ciclotrone [it] ciclotrone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 clasto [it] clasto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 colloforme [it] colloforme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 colloidale [it] colloidale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ