ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 colloide [it] colloide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 colonnare [it] colonnare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 concoide [it] concoide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 concrezionare [it] concrezionare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 condritica [it] condritica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 condrula [it] condrula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 coprolite [it] coprolite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 corallo [it] corallo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 coralloide [it] coralloide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 corpuscolare [it] corpuscolare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 cristallo [it] cristallo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2010 cromoforo [it] cromoforo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 anione [it] anione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 bacillare [it] bacillare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 anisotropìa [it] anisotropìa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 avventurinamento [it] avventurinamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 anisotropo [it] anisotropo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 aurifero [it] aurifero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 apice [it] apice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 asterismo [it] asterismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 arlecchinamento [it] arlecchinamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 asteriato [it] asteriato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 arnione [it] arnione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 assorbimento [it] assorbimento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 assorbenza [it] assorbenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Sudan [it] Sudan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Isola Martana [it] Isola Martana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Isola Maraone [it] Isola Maraone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Isola di Cerboli [it] Isola di Cerboli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2010 Scoglio di Vetara [it] Scoglio di Vetara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ